Home / Kascommissie

Kascommissie

De kascommissie stelt jaarlijks (in het begin van het daarop volgende jaar) vast dat de door de penningmeester, onder verantwoordelijkheid van het bestuur, opgestelde balans en exploitatierekening een juist en volledig beeld geeft van de activiteiten van het afgelopen boekjaar. De werkzaamheden van de kascommissie bestaan uit het beoordelen van de administratie en de daaruit volgende financiƫle verantwoording (balans en exploitatierekening). De beoordeling vindt plaats op basis van de door de penningmeester gevoerde administratie, de notulen van de leden- en bestuursvergaderingen en informatie van de penningmeester. Na afronding van het onderzoek licht de kascommissie haar bevindingen toe alvorens in de ledenvergadering wordt overgegaan tot vaststelling van de jaarrekening.

Top